Εξάντας Βερολίνου Α.Σ.

(Με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν στις 03.06.2005)

§ 1 Όνομα, Έδρα, Οικονομικό έτος

1. Ο Σύλλογος φέρει το όνομα «Εξάντας Βερολίνου» και θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειρηνοδικείο του Βερολίνου. Μετά την
καταχώρηση θα φέρει επιπρόσθετα(στοντίτλο) τα στοιχεία „Α.Σ.“

2. Ο Σύλλογος έχει την έδρα του στο Βερολίνο.

3. Οικονομικό έτος του Συλλόγου είναι το ημερολογιακό.

§ 2 Σκοποί του Συλλόγου

1. Σκοποί του Συλλόγου είναι:

-η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας και της μόρφωσης.
-η προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
-ηπροώθηση της ταυτότητας των Ελλήνων κατοίκων του Βερολίνουστο πνεύμα της διαδικασίας ενσωμάτωσης στη γερμανική κοινωνία.

Ο Σύλλογος ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς στο πνεύμα της παραγράφου „φορολογικά ευνοούμενοι σκοποί“
του φορολογικού κανονισμού.

Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται ιδιαίτερα με τα ακόλουθα μέτρα:

∙ Στενή συνεργασία με όλα τα σχολεία που προσφέρουν ελληνικά μαθήματα καθώς επίσης με τα συμβούλια και τους Συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων.
∙ Συνεργασία με γερμανικούς πολιτιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους και οργανώσεις.
∙ Διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδωνκαι κινητοποιήσεων για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
∙ Έκδοση περιοδικού του Συλλόγου.
∙ Δημιουργία Κέντρου Ελεύθερου χρόνου Νεότητας για γερμανοελληνικές συναντήσεις.
∙ Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
∙ Διοργάνωσημαθημάτων, (ιδιαίτερα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και λογοτεχνίας)κύκλωνεκμάθησης γλώσσας καισεμιναρίων.
∙ Διοργάνωση εκθέσεων, μουσικών, κινηματογραφικών και θεατρικώνεκδηλώσεων.
∙ Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδαςγια τις εκδηλώσεις και τις δημοσιεύσεις του Συλλόγου.
∙ Ενδεικνυόμενα μέτρα και εκδηλώσεις. στο πνεύμα των σκοπών του καταστατικού, για ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και γερμανικών
ιδρυμάτωνμε σκοπό την αλληλοκατανόηση και την στήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης.

2. Ο Σύλλογος δρα ανιδιοτελώς, και κυρίως δεν επιδιώκει ίδιον όφελος. Δαπάνες του Συλλόγου επιτρέπεται να γίνονται μόνο για
καταστατικούς σκοπούς. Τα μέλη δεν παίρνουν κανένα μέρισμα κέρδους και ως μέλη επίσης καμιά άλλη παροχή από πόρους του
Συλλόγου. Δεν επιτρέπεται σε κανένα πρόσωπονα ευνοηθείμέσωδαπανών, που είναι ξένες προς τους σκοπούς του Συλλόγου,ήμε
υπέρμετρη αμοιβή.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου ή απομάκρυνσης από τους μέχρι τώρα στόχους, η περιουσία του περιέρχεται στην οργάνωση
„Γιατροί χωρίς σύνορα“ με σκοπό την προώθησητουδημόσιου συστήματοςυγείας.

4. Όλοι οι κάτοχοι θέσεων στο Σύλλογο εργάζονται επίτιμα. Κάθε απόφαση σχετική με αλλαγές του καταστατικού θα πρέπει πριν
παρουσιαστεί στοειρηνοδικείονα κατατεθεί στην αρμόδια εφορία.

5. Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών του συλλόγου και για τη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται οι
συνδρομές των μελών. Πέραν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει χηρηγίες,
έσοδα από διαφημίσεις καθώς και επιχορηγίες γερμανικών και ελληνικών οργανσιμών, για τις οποίες θα υποβάλει τις σχετικές
αιτήσεις.

§ 3 Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς του. Την αποδοχή της αιτήσεώς του
αποφασίζει η γενική συνέλευση μετά από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο
την ηλικία, το επάγγελμα και την διεύθυνση του αιτούντος.

§ 4 Παύση της ιδιότητας του μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει:

-με τον θάνατο του μέλους,
-με εθελούσιααποχώρησή του,
-με διαγραφή του από τον κατάλογο των μελών,
-με αποκλεισμό του από το Σύλλογο.

2. Η εθελούσια αποχώρηση γίνεται με γραπτή δήλωση προς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ένα μέλος μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαγραφεί από την κατάσταση των μελών, όταν παρά την
υπενθύμιση, καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του για πάνω από δύο χρόνια. Η διαγραφή επιτρέπεται να αποφασιστεί,
εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την αποστολή της υπενθύμισης και το χρέος των συνδρομών δεν έχει εξοφληθεί. Η
διαγραφήγνωστοποιείταιστο μέλος.

4. Ένα μέλος μπορεί, όταν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα εναντίων των συμφερόντων του Συλλόγου, με απόφαση της γενικής
συνέλευσης κατόπιν συστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποκλεισθεί από το Σύλλογο. Πριν υποβάλει το Διοικητικό
Συμβούλιο την αίτηση αποκλεισμού στη γενική συνέλευση, θα πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει γραπτά το μέλος, θέτοντάς του μια
εύλογη προθεσμία ενός μηνός να παρουσιάσει γραπτή διευκρίνιση. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η τοποθέτηση του
μέλους στο Συμβούλιο (εφόσονυπάρχει) παρουσιάζονται στη γενική συνέλευση κατά τη λήψη της αποφάσεως.

§ 5 Συνδρομή μελών

Τα μέλη καταβάλουν συνδρομή. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καιτο ληξιπρόθεσμο αυτής, καθορίζονται από τη γενική συνέλευση. Τα
επίτιμα μέλη είναι απαλλαγμένα απότην καταβολή συνδρομής.

§ 6 Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Β. Το Εποπτικό Συμβούλιο
Γ. Η γενική συνέλευση.

§ 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από πέντε πρόσωπα, ήτοι, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον ταμία, τον
γραμματέα και τον διαχειριστή περιουσίας.

2. Ο Σύλλογοςεκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από δύο μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.

3. Η συγκέντρωση περισσοτέρων της μιας θέσεως σε ένα πρόσωπο. δεν επιτρέπεται.

§ 8 Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις του Συλλόγου για τις οποίες βάσει του καταστατικού δεν αναθέτονται σε άλλο όργανο.
Προπαντός έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προετοιμασία της γενικής συνέλευσης και σύνταξη της ημερήσιας διάταξης.
2. Πρόσκληση τωνγενικώνσυνελεύσεων.
3. Διεκπεραίωση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
4. Σύνταξηενός προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος.Τήρηση λογιστικών βιβλίων. Σύνταξη του απολογισμού.
5. Κλείσιμο και καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
6. Υποδείξεις προς τη γενική συνέλευση για την εγγραφή νέων και τη διαγραφή μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιοείναι υποχρεωμένο για σοβαρές υποθέσεις να ζητά τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου.

§ 9 Διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για δύο χρόνια από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, παραμένει
όμως μέχρις την εκλογή του νέου Δ. Σ. Κάθε μέλος του Δ. Σ. εκλέγεται ξεχωριστά. Εκλόγιμα είναι μόνον τα κανονικά μέλη του
Συλλόγου, όχι τα επίτιμα.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του Δ. Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε το Δ. Σ. εκλέγει έναν αντικαταστάτη του
αποχωρίσαντοςγια τονυπόλοιπο χρόνο της.θητείας.

§ 10 Λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.

1. Το Δ. Σ. παίρνει τις αποφάσεις του κατά κανόνα στις συνεδριάσεις του,που συγκαλούνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα από τον
πρόεδρο, σε περίπτωση αδυναμίας του από τον αντιπρόεδρο, γραπτά, τηλεφωνικά, μεFAXή μεE-Mail.

2. Το Δ. Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις
παίρνονταιμε την πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αποφασίζει ο προεδρεύων της συνεδρίασης.

3. Τη συνεδρίαση του Δ. Σ. διευθύνει ο πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματός του,ο αντιπρόεδρος.

4. Οι αποφάσεις του Δ. Σ.καταχωρούνται για αποδεικτικούς λόγους σε βιβλίο αποφάσεων και υπογράφονται από τον διευθύνοντα τη
συνεδρίαση. Η καταχώρηση πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης, τα ονόματα των παρόντων, τις
αποφάσεις που πάρθηκαν καθώς και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.

§ 11 Το Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από τρία μέλη. Αυτό εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για δύο χρόνια, υπολογιζόμενα
από την ημέρα των εκλογών, παραμένει όμως μέχρι την εκλογή του νέου Ε. Σ. Η διαδικασία εκλογής του είναι η ίδια με αυτήν της
εκλογής του Δ. Σ. του Συλλόγου.Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος του Συλλόγου που έχει
δικαίωμα ψήφου, μπορεί να σταυρώσει το πολύ το όνομα ενός υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εκλόγιμα
είναι μόνον τα κανονικά μέλη του Συλλόγου.

2. Τα καθήκοντα του Ε.Σ. είναι να συμβουλεύει το Δ. Σ. στη λήψη σοβαρών αποφάσεων και να φροντίζει για την τήρηση του
καταστατικού. Ελέγχει την τήρηση του ταμείουκαι τη διαχείριση του Δ. Σ. και πληροφορεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου το Δ. Σ.
και τη γενική συνέλευση με δική του αναφορά.

3. Τα μέλη του Ε. Σ. δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις τουΔ. Σ. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Το Ε. Σ. έχει ελεύθερη
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Συλλόγου που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την τήρηση του ταμείου. Οι συνεδριάσεις του
Ε. Σ. γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις συνεδριάσεις του Ε. Σ. έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του Δ. Σ. με δικαίωμα
λόγου, όχι όμως και ψήφου.Τα μέλη του Δ. Σ. πρέπει να ειδοποιούνται για τις συνεδριάσεις του Ε. Σ.

§ 12 Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Στη γενική συνέλευση το κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Η γενική συνέλευση
συγκαλείτε από το Δ. Σ. γραπτώς, με τήρηση μιας προθεσμίας δύο εβδομάδων, και με γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης. Η
πρόσκληση για τη γενική συνέλευση θεωρείται ότι έφτασε στον παραλήπτη εφόσον εστάλη στην τελευταία γραπτή διεύθυνση που
δήλωσετο μέλος. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ. Σ. και η γενική συνέλευση την συμπληρώνει και την εγκρίνει.

§ 13 Η Τακτική Γενική Συνέλευση

Κάθε δύο χρόνια, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου, γίνεται μία τακτική γενική συνέλευση. Η τακτική γενική συνέλευση έχει αποκλειστικά
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Λήψη απόφασης για την εγγραφή νέων μελών. Μετά την καταβολή της συνδρομής τα νέα μέλη έχουν αμέσως το δικαίωμα ψήφου.
2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μελών μετά από εισήγηση του Δ. Σ. Μετά από αυτότο μέλος χάνει αμέσως την ιδιότητά του αυτή,
καθώς και το δικαίωμα ψήφου.
3. Έγκριση και συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ. Σ. για το επόμενο
οικονομικό έτος. Αποδοχή του απολογισμού του Δ. Σ. και του Ε. Σ. Απαλλαγή του Δ. Σ. και του Ε. Σ. Αποδοχή των απολογισμών
των επιτροπών που έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση.
4. Καθορισμός του ύψους καιτου ληξιπρόθεσμου της ετήσιας συνδρομής.
5. Εκλογή και ανάκληση των μελών του Δ. Σ. και τουΕ. Σ.Εκλογή της εκλογικής επιτροπής, ορισμός και ανάκληση επιτροπών.
6. Λήψη αποφάσεων για αλλαγές του καταστατικού.
7. Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Δ. Σ. για αποκλεισμούς.
8. Ανακήρυξη επίτιμων μελών.

§ 14 Εξαμηνιαίες γενικές συνελεύσεις

1. Το Δ. Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκαλεί ανά εξάμηνο μια ενημερωτική γενική συνέλευση. Αυτές οι γενικές συνελεύσεις
περιλαμβάνουν στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα σημεία.

-Εγγραφή νέων μελών ή διαγραφή μελών.
-Απολογισμόαπό το Δ. Σ. για τιςδραστηριότητεςκαι ταοικονομικά.
-Οικονομικό απολογισμό από το Ε. Σ.
-Απολογισμό των επιτροπών.
-Έγκριση σχεδίου δραστηριοτήτων.

§ 15 Έκτακτη γενική συνέλευση

Το Δ. Σ. μπορεί σε οποιανδήποτε στιγμή να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση. Αυτή πρέπει να συγκαλείτε όταν τα συμφέροντα του
Συλλόγου το απαιτούν η όταν τη σύγκληση ζητήσει γραπτά από το Δ. Σ. το 1/10 των μελών, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγουςτου
αιτήματος. Το Ε. Σ. μπορεί για υποθέσεις που αφορούν την περιοχή των αρμοδιοτήτων του, να συγκαλέσει γενική συνέλευση.

§ 16 Εκλογή του προεδρείου της συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο, σε περίπτωση δε κωλύματός του, από τον αντιπρόεδρο. Ο γραμματέας του
συλλόγου τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης. Ως πρακτικογράφος μπορεί να οριστεί και ένα μη μέλος. Η συνέλευση μπορεί, κατόπιν
αιτήσεως ενός μέλους να εκλέξει διευθύνοντα και πρακτικογράφο.

2. Ο διευθύνων μπορεί, με τη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης, να επιτρέψει την παρουσία και προσώπων που δεν είναι μέλη.
Για την παρουσία του τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αποφασίζει η γενική συνέλευση.

§ 17 Απαρτία της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση έχει απαρτία όταν έχει συγκληθείσύμφωνα με την παράγραφο 13 και είναι παρόντατουλάχιστονταμισά(1/2)
μέλη που δικαιούνται ψήφο.

2. Δικαίωμα ψήφου στο πνεύμα αυτού του καταστατικού έχουν εκείνα τα μέλη, που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για το τρέχον
έτος, και δεν έχουν καμιά άλλη ανεξόφλητη υποχρέωση απέναντι στο σύλλογο.

3. Σε περίπτωση μη απαρτίας, υποχρεούται το Δ. Σ. μετά δύο ώρες να συγκαλέσει δεύτερη γενική συνέλευση με την ίδια ημερήσια
διάταξη. Αυτή η συνέλευση έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών με διακίωμα ψήφου. Επ’ αυτού θα
πρέπει να γίνεται αναφορά στην πρώτη πρόσκληση που εστάλη.

§ 18 Η λήψη των αποφάσεων τηςγενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση παίρνει τις αποφάσεις γενικώς με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Λευκοί ψήφοι δεν υπολογίζονται.
Εάν πρόκειται για αλλαγές του καταστατικού απαιτείται μία πλειοψηφία 3/4 των εγκύρων ψήφων, για τη διάλυση του Συλλόγου
είναι απαραίτητη πλειοψηφία 4/5. Αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου είναι δυνατή μόνον με τη σύμφωνη γνώμη 4/5 των μελών του
Συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εφορίας.

2. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός. Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας πρέπει να γίνει γραπτή αν αυτό το ζητήσει το 1/4 των
παρόντων στην ψηφοφορία δικαιουμένων ψήφου μελών του Συλλόγου.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταγράφονται σε πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται από τον εκάστοτε διευθύνοντα τη
γενική συνέλευση και τον πρακτικογράφο. Στο πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Τόπος και χρόνος της
συνέλευσης, τα ονόματα του διευθύνοντος τη συνέλευση και του πρακτικογράφου, ο αριθμός των εμφανισθέντων και δικαιουμένων
ψήφου μελών, η ημερήσια διάταξη, η συγκεκριμένες αποφάσεις και το είδος της ψηφοφορίας. Σε αλλαγές του καταστατικού πρέπει
να αναγράφεται το ακριβές κείμενο. Το πρωτόκολλο της γενικής συνέλευσης είναι προσβάσιμο σε κάθε μέλος του Συλλόγου.

§ 19 Συμπληρωματικές αιτήσεις για την ημερήσια διάταξη

Κάθεμέλος μπορεί μέχρι το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη γενική συνέλευση να υποβάλει γραπτά στο Δ. Σ.αίτηση εκ των υστέρων
αναγραφής περεταίρω υποθέσεων (θεμάτων) στην ημερήσια διάταξη. Ο διευθύνων τη συνέλευση πρέπει να συμπληρώσει την ημερήσια
διάταξη στην αρχή της συνέλευσης. Αιτήσεις για συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης, υπόκεινται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης.

§ 20 Συνεργάτες με ιδιαίτερεςαρμοδιότητες

Το Δ. Σ. μπορεί – μετά από προκήρυξη θέσεως – να προσλάβει ιδιαίτερους υπαλλήλους. Στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους
ανήκειοι διεκπεραίωση τρεχόντων υποθέσεωνπου αφορούν το Σύλλογο, ιδιαίτερα αυτές οι εργασίες που τους αναθέτει το Δ. Σ. Αυτοί οι
συνεργάτες μπορούν να αμοίβονται για την εργασία τους.

§ 21 Ομάδες εργασίας και επιτροπές

1. Για την πραγματοποίησητων σκοπών τουο Σύλλογοςσυγκροτεί, με τη βοήθεια των μελών του, ομάδες εργασίας και επιτροπές,των
οποίωνη μορφή και ο τρόπος εργασίας καθορίζεται ανάλογα με την αποστολήτους.Ανκάποια ομάδα έχει φτάσει σε ένα σταθερό
σχήμα εργασίας (συνάντηση τουλάχιστον μια φορά το μήνα), τότε μπορεί να ορίσει έναν επικεφαλή ή αντιπρόσωπο της ομάδας.

2. Ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου και μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο μία ομάδα. Οι
επιτροπές δίνουν απολογισμό στα όργανα του Συλλόγου που τους έχουν ορίσει.

§ 22 Διάλυση του Συλλόγου και δικαίωμα προσβολής

Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί μόνον να αποφασιστεί με την πλειοψηφία που ορίζει η παράγραφος 18. Εφόσον η γενική συνέλευση
δεν έχει αποφασίσει κάτι άλλο, τότε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος μαζί είναι δικαιωματικά οι εκπρόσωποι εκκαθαριστές. Οι
υπάρχοντες κανόνες ισχύουν αντιστοίχως και για την περίπτωση όπου ο Σύλλογος διαλύεται για κάποιον άλλο λόγο ή χάνει τη νομική
του υπόσταση.

Τοκαταστατικόαυτόεγκρίθηκε στην ιδρυτική συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου 2005 και υπογράφτηκε από τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη:

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Δημήτριος, ΜΠΑΛΛΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕΛΛΕ Κωνσταντίνα, ΚΟΥΒΕΛΗΣ Κώστας, ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ Πηγή,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΑΒΒΑ Βασιλική, ΤΣΙΑΠΚΙΝΗΣ Αναστάσιος, ΞΕΝΑΚΗΣ Ιωάννης

Αλλαγές του καταστατικού έγιναν στις 03.06.2005 και κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο.

Σημείωση

Το καταστατικό αυτό κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο του Σαρλόττενμπουργκ (Βερολίνο) και καταχωρήθηκε
στους καταλόγους των αναγνωρισμένων σωματείων μεαριθμό 24967Nzστις 20 Οκτωβρίου 2005.

Επίσης η αρμόδια οικονομική εφορία Βερολίνου, αναγνώρισε τον «εξάντα» σαν κοινωφελή Σύλλογο και τον καταχώρησε στους
ανάλογους καταλόγους.